I. DEFINÍCIE

Kedykoľvek sa odkazuje na:

1.1. Spoločnosť – treba ju chápať ako spoločnosť pod obchodným názvom Etisoft Sp. s 0,0.

1.2. Pracovník – treba ho chápať ako osobu zamestnanú v spoločnosti na základe pracovnej zmluvy alebo občianskoprávnej zmluvy.

1.3. Spolupracovník – treba ho chápať ako každú osobu, ktorá spolupracuje so spoločnosťou, najmä ako dodávateľa služieb alebo produktov.

1.4. Dodávateľom / klientom – rozumieme každú fyzickú osobu, právnickú osobu alebo organizačnú zložku bez právnickej osoby, ktorej Spoločnosť predáva svoje výrobky alebo poskytuje služby.

1,5. Úplatkárske činnosti – treba ich chápať ako činnosti, ktoré sú trestným činom stanoveným najmä v článkoch 229, 230 alebo 230 Trestného zákona.

1.6. Iné ekonomické zneužívania – treba ich chápať ako činnosti, ktoré nie sú úplatkárskymi činnosťami, ale stoja v rozpore so bežne prijatými pravidlami etického riadenia podnikania.

II. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

2.1. Prevencia proti praniu špinavých peňazí. “Etisoft” Sp. z o. o. spĺňa zákonné ustanovenia o predchádzaní praniu špinavých peňazí.

2.2. Boj proti nekalej súťaži. “Etisoft” Sp. z o. o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť spôsobom, ktorý rešpektuje voľnú súťaž a čestne súťaží na trhu, v súlade so všetkými platnými a relevantnými právnymi predpismi a protimonopolnými predpismi. Spoločnosť zakazuje všetky formy korupcie, vydierania a sprenevery a nebude udržiavať obchodné vzťahy so žiadnym subjektom zapojeným do takýchto praktík. “Etisoft” Sp. z o. o. je v súlade so všetkými platnými predpismi o kontrole exportu, colných, daňových a zahraničnom obchode, vrátane, nie však výlučne, platných sankcií, embárg, nariadení, vládnych nariadení a zásad, ktoré kontrolujú prepravu a odosielanie tovaru, technológií a platieb.

2.3. Boj proti podvodom / sprenevere. “Etisoft” Sp. zo. o. podniká primerané opatrenia, aby zabránil akejkoľvek forme podvodu/sprenevere a aby zabezpečil, že obchodný vzťah so spoločnosťou nebude v žiadnom prípade zneužitý na pranie špinavých peňazí alebo iné nezákonné aktivity (napr. financovanie terorizmu).

2.4. Predchádzanie konfliktu záujmov. “Etisoft” Sp. z o. o. robí všetky obchodné rozhodnutia nezávisle a spôsobom, ktorý zabezpečuje, že obchodné záujmy sú prísne oddelené od súkromných. Všetci zamestnanci sa musia vyhýbať všetkým situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu vlastných záujmov so záujmami „Etisoft“ Sp. z o. o. Konflikt záujmov môže nastať, keď zamestnanec podnikne kroky alebo sleduje ciele, ktoré môžu prispieť k sťaženiu jeho objektívneho a efektívneho výkonu povinností a vnímanej zodpovednosti voči „Etisoft“ Sp. z o. o.

III. CIEĽ

3.1. Cieľom týchto zásad je zosúladiť pravidlá týkajúce sa konaní v prípade zneužívania, boja proti zneužívaniu alebo zabránenia zneužívaniu, ktoré je na ujmu spoločnosti, ako aj činností, ktoré sú v rozpore s pravidlami týkajúcimi sa obchodného vedenia spoločnosti transparentným, etickým spôsobom a v súlade s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže.

3.2. Cieľom tejto zásady je tiež zaistiť transparentnosť činností Spoločnosti, ktoré sa začali voči jej dodávateľom / klientom.

IV. CIEĽ A SUBJEKTÍVNY ROZSAH POLITIKY

4.1. Táto politika sa týka všetkých úplatkárskych činností a iných ekonomických zneužívaní zamestnancov, ako aj akcionárov, konzultantov, dodávateľov, dodávateľov a všetkých subjektov, ktoré so spoločnosťou udržujú ekonomické vzťahy.

4.2. Zásady by mali dodržiavať všetci pracovníci a spolupracovníci spoločnosti.

V. ROZSAH ZODPOVEDNOSTI

5.1. Členovia predstavenstva spoločnosti sú zodpovední za implementáciu a dohľad nad týmito zásadami.

5.2. Aktuálna politika proti úplatkárstvu je k dispozícii v sídle spoločnosti na verejne prístupných interných a externých komunikačných médiách.

5.3. Všetci pracovníci si musia prečítať tieto Zásady a striktne dodržiavať ich pravidlá.

5.4. Zamestnanci na manažérskych pozíciách musia identifikovať inherentné riziká zneužívania. Manažéri by mali venovať pozornosť akýmkoľvek prejavom nezrovnalostí týkajúcich sa procesov v spoločnosti.

5.5. Pracovník alebo spolupracovník musí okamžite informovať svojho nadriadeného o akomkoľvek potenciálnom zneužívaní alebo vedúceho nadriadeného, ​​ak sa zneužívanie týka ich priameho nadriadeného. V prípade, že určité informácie nie sú podložené skutočnosťami, nebudú vykonané žiadne objasňujúce kroky podľa pravidiel stanovených v kapitole IX týchto zásad.

5.6. Za nezákonné sa považujú najmä tieto činnosti:

 • prísľub poskytovať akékoľvek finančné alebo osobné výhody,
 • ponúka akékoľvek finančné alebo osobné výhody,
 • poskytovanie akýchkoľvek finančných alebo osobných výhod,
 • prijatie akýchkoľvek finančných alebo osobných výhod.

5.7. Pracovníci a spolupracovníci spoločnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať žiadne podplácanie alebo činnosti z rozsahu iného ekonomického zneužívania.

5.8. Pracovník a spolupracovníci spoločnosti sú povinní bezodkladne informovať predstavenstvo spoločnosti o akomkoľvek podozrení na činnosti súvisiace s úplatkárstvom alebo činnosti z rozsahu iného ekonomického zneužívania.

VI. ČINNOSTI ÚPLATKU

Na účely týchto Zásad patria medzi úplatkárske činnosti všetky činnosti, ktoré sú znakom zločinu alebo porušenia, a to najmä tieto činnosti:

6.1. Sľubovanie, ponúkanie, podnecovanie, poskytovanie akýchkoľvek finančných alebo osobných výhod, s výnimkou bežných sviatočných darčekov a propagačných materiálov (ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami a platnými zákonmi).

6.2. Prijímanie finančných výhod od zástupcov dodávateľov spoločnosti, ako aj neoprávnené zvýhodňovanie určitých dodávateľov spoločnosti spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže.

6.3. Pracovníci a spolupracovníci sú povinní plniť si svoje povinnosti spôsobom, ktorý zaisťuje transparentnosť ich činností.

VII. ČINNOSTI Z ROZSAHU INÝCH EKONOMICKÝCH ZNEUŽÍVANÍ

Na účely týchto zásad činnosti z okruhu Iné ekonomické zneužívania a nevhodné správanie zahŕňajú všetky činnosti, ktoré sú znakom zločinu alebo porušenia (vrátane daňových trestných činov alebo porušení), ako ajako ostatné činnosti, vrátane nasledujúcich príkladov:

7.1. Prevzatie majetku spoločnosti (materiál, výrobky, vybavenie, know-how), majetku klientov, dodávateľov alebo iných osôb, s ktorými má pracovník obchodné vzťahy.

7.2. Úmyselné uvedenie nesprávnych údajov v účtovnej závierke, v dôsledku čoho sú nespoľahlivé a nezodpovedajú skutočným a zákonným podmienkam.

7.3. Úmyselné zadanie nesprávnych údajov do dokumentov spoločnosti.

7.4. Úmyselné falšovanie dokumentov Spoločnosti (napríklad zmluvy, listy, uznesenia, rozhodnutia, protokoly) alebo zavedenie ďalších zmien, ktoré predtým neboli akceptované oprávnenými subjektmi v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi Spoločnosti.

7.5. Úmyselné falšovanie alebo zmena účtovných záznamov a dokladov, ktoré tieto záznamy potvrdzujú, ako aj nevhodné uplatňovanie účtovných pravidiel.

7.6. Úmyselné skreslenie alebo ignorovanie udalostí, transakcií alebo iných dôležitých informácií v správach zostavených pre potreby Spoločnosti, ktoré spoločnosti spôsobujú značné škody.

7.6. Akékoľvek iné úmyselné činnosti, ktoré spôsobujú spoločnosti škodu alebo porušujú pravidlá správania sa v spoločnosti.

VIII. PRAVIDLÁ KOMUNIKÁCIE A SPRÁVANIA VO VZŤAHOCH S KLIENTMI, ZMLUVAMI A SPOLUPRACOVNÍKMI

8.1. Akékoľvek kontakty s dodávateľmi, klientmi a spolupracovníkmi spoločnosti by mali mať obchodné dôvody. Kontakt by mal mať formu e-mailovej korešpondencie, priamej pošty, pracovných telefonátov, ako aj priamych stretnutí v sídle spoločnosti alebo dodávateľa. V prípade e-mailovej korešpondencie by sa mali používať iba obchodné e-mailové adresy z domény etisoft.com.pl.

8.2. Všetky prijaté a odoslané listy by mali byť zaregistrované v registri prichádzajúcich a odchádzajúcich korešpondencií. 7.3. Akékoľvek činnosti a obchodné a marketingové kontakty, ktorých cieľom je vyvolanie určitého právneho účinku (napríklad uzavretie obchodnej dohody), by ste mali prekonzultovať s predstavenstvom spoločnosti.

8.4. Prezentácia produktov a riešení vo forme prezentácie, tlačených materiálov a demo softvéru by mala obsahovať výlučne podstatné a marketingové prvky, ktoré sa týkajú prezentovaných riešení.

IX. SPÔSOBY IMPLEMENTÁCIE PROTIBRÁNKOVEJ POLITIKY SPOLOČNOSŤOU

Spoločnosť implementuje protikorupčnú politiku prostredníctvom:

9.1. Školenie zamestnancov a podpora spolupracovníkov s cieľom odstrániť úplatky a korupciu.

9.2. Zvyšovanie informovanosti pracovníkov a spolupracovníkov v oblasti úplatkárstva a činností z oblasti iných ekonomických zneužívaní.

9.3. Povzbudzovanie pracovníkov a spolupracovníkov, aby informovali o porušovaní zásad a neetickom správaní.

9.4. Informovanie príslušných orgánov činných v trestnom konaní správnou radou spoločnosti o akomkoľvek porušení trestného zákona a iných platných protikorupčných zákonov.

9.5. Boj proti úplatkárstvu Činnosti a činnosti z rozsahu iných ekonomických zneužívaní prostredníctvom nabádania ostatných subjektov, ktoré spolupracujú so spoločnosťou, aby implementovali podobné postupy proti úplatkárstvu.

X. PODROBNÉ PRAVIDLÁ

10.1. Orgány dohľadu a nadriadení, ktorí dostanú informácie o potenciálnom zneužívaní, by mali o tejto situácii okamžite informovať predstavenstvo spoločnosti.

10.2. Správna rada spoločnosti overuje ich spoľahlivosť na základe prijatých informácií.

10.3. Pracovník alebo iná osoba, ktorá o takom prípade informuje, má svoju anonymitu zaručenú osobami, ktoré tieto informácie overujú, a osobami, ktoré dostali informácie o zneužívaní. Nad rámec organizačných štruktúr spoločnosti nie sú poskytované žiadne informácie týkajúce sa konaní.

10.4. Osoba, ktorá nahlásila vyššie uvedenú situáciu, by mala byť informovaná, že:

 • je povinný nedostať sa do kontaktu s osobou, ktorej sa predpokladá zneužívanie, zistiť skutočnosti alebo požadovať náhradu škody.
 • mal by postupovať maximálne diskrétne a nemal by prediskutovať problém, skutočnosti, podozrenia alebo obvinenia s tretími stranami.

XI. PROCES VYJASŇOVANIA ČINNOSTÍ A ÚČINKOV ÚSPECHU

11.1. Pri objasňovaní údajných úplatkárskych činností alebo činností z rozsahu iného ekonomického zneužívania by sa malo vynaložiť maximálne úsilie, aby sa zabránilo podniknutiu akýchkoľvek opatrení na základe mylných a neopodstatnených obvinení. Tak aby nevznikali podozrenia v prípade osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania, s pokiaľ ide o prijaté opatrenia a formálne vyšetrovanie, vyhnite sa vyhláseniam, ktoré môžu mať negatívne účinky na spoločnosť, pracovníkov alebo klientov a dodávateľov spoločnosti.

11.2. Priebeh konania v prípade hlásených udalostí je nasledujúci:

 • Predstavenstvo spoločnosti overuje informácie prijaté od pracovníka alebo spolupracovníka, ako aj informácie zhromaždené vlastnými prostriedkami.
 • V situácii, keď je usadené, že informácie popísané v bode IX sú pravdivé, predstavenstvo spoločnosti vymenuje tím zodpovedný za objasnenie okolností činností spojených s úplatkárstvom alebo činností z rozsahu iného ekonomického zneužívania.
 • Pri objasňovaní okolností činností môže pracovník alebo spolupracovník prezentovať svoj postoj k prípadu.
 • Predstavenstvo spoločnosti podnikne nápravné opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť podobným udalostiam v budúcnosti.
 • Ak sa rozhodne, že udalosť, ktorá sa objasňuje, je úplatkárskou činnosťou, predstavenstvo spoločnosti o tejto udalosti informuje oprávnené orgány činné v trestnom konaní.

XII. OCHRANA PRACOVNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV

12.1. Spoločnosť nemôže prepustiť, degradovať, pozastaviť, obťažovať ani žiadnym spôsobom diskriminovať pracovníka alebo spolupracovníka v súvislosti s legálnymi aktivitami v rozsahu podávania správ o zistených alebo údajných aktivitách úplatkárstva alebo aktivitách z rozsahu iných ekonomických zneužívaní.

12.2. Spoločnosť by mala zaistiť, aby pracovník alebo spolupracovník, ktorý je obvinený z úplatkárskych činností alebo činností z rozsahu iného ekonomického zneužívania, mal možnosť vyjadriť svoj postoj.

XIII. DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

13.1. Výsledky práce tímu týkajúce sa zavedenej aktivity podplácania alebo činnosti z rozsahu iných ekonomických zneužívaní sú smerované do predstavenstva spoločnosti.

13.2. Na základe odporúčania tímu sú prijaté ďalšie opatrenia proti pracovníkovi alebo spolupracovníkovi, ktorí boli vyšetrovaní.

13.3. Možné rozhodnutie o prepustení pracovníka alebo ukončení spolupráce so spolupracovníkom prijíma predstavenstvo spoločnosti.

13.4. V situácii, keď činnosti súvisiace s úplatkárstvom alebo činnosti z rozsahu iného ekonomického zneužívania vystavia spoločnosť finančným stratám, je možné podniknúť právne kroky a informovať orgány činné v trestnom konaní. Finančné dôsledky možno podľa platných zákonov vyvodiť voči pracovníkovi, ktorého činnosť bola v neprospech spoločnosti dokázaná.

13.5. Ustanovenia týchto Zásad neporušujú bežne platné zákony.

13.6. Každý prípad nedodržania týchto zásad bude posudzovaný oddelene a môže mať za následok disciplinárne sankcie.

Back to top