I.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov zahŕňajú osobné údaje poskytnuté spoločnosti ETISOFT Sp. z o. o. prostredníctvom webovej stránky vedenej na www.etisoft.com.pl.
 2. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webovej stránky je ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA so sídlom v Gliwiciach, zapísaná v registri národného súdu vedenom Okresným súdom v Gliwiciach – X obchodné oddelenie registra národného súdu pod číslom KRS: 0000138415, adresa miesta podnikania a adresa dodávok: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312362213, REGON: 277940286, základné imanie vo výške 5 000 000,00 PLN, e-mailová adresa: rodo@etisoft.com.pl., Tel. 32 332 80 00, ďalej len Správca.
 3. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Úradný vestník Európskej únie L z 2016, č. 119, s. 1) a v súlade so zákonom o elektronických službách z 18. júla 2002 (vestník zákonov 2002 č. 144, položka 1204, v platnom znení).
 4. Správca uplatňuje osobitnú starostlivosť na ochranu záujmov osôb, ktorých údaje sa získavajú prostredníctvom webovej stránky, a najmä zabezpečuje, aby ním zozbierané údaje s využitím vhodných technických a organizačných opatrení: boli spracované v súlade so zákonom; zhromaždené na stanovené, legitímne účely a nie sú predmetom ďalšieho spracovania, ktoré je nezlučiteľné s týmito účelmi; vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sú spracúvané; uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania, a sú spracúvané spôsobom, ktorý zaisťuje primerané zabezpečenie osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a ich náhodnou stratou, zničenie alebo poškodenie.
 5. Vzhľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov a riziko porušenia práv alebo slobôd osôb, ktorých údaje sú spracúvané s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby, správca implementuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosť spracovania osobných údajov zodpovedajúcich riziku; uplatňuje najmä technické opatrenia na zabránenie získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami.

II.   ÚČEL ZBERU OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky spracúva správca na nasledujúce účely:

a) reagovať na žiadosti o návrhy na základe čl. 6 ods. 1 lit. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

b) uzatváranie a plnenie zmlúv o poskytovaní služieb údržby podľa čl. 6 ods. 1 lit. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu podľa čl. 6 ods. 1 lit. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

d) marketing založený na čl. 6 ods. 1 lit. všeobecné nariadenie o ochrane údajov,

e) Zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami na základe článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

 1. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky môže správca sprístupniť nasledujúcim subjektom:
 • Etisoft Warszawa Sp. z o.o.
 • Etisoft Kraków Marek Obłaza Sp.k.
 • Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.
 • „Ribbon“ Systems Poland Sp. z o.
 • „Orion“ Znakowanie Towarów Sp. z o.o.
 • Etisoft Nordic ApS
 • Etisoft spol. s r.o.
 • Etisoft Slovensko s.r.o.
 • Etisoft Deutschland

 

poskytovatelia kuriérskych, dopravných, zasielateľských a poštových služieb; účtovné, právne a poradenské služby poskytujúce správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu a poskytovatelia služieb dodávajúci správcovi riešenia IT, ktoré umožňujú správcovi podnikať, vrátane webovej stránky a služieb poskytovaných prostredníctvom nej (najmä poskytovateľ softvéru prevádzkovať webová stránka), poskytovateľ e-mailu a hostingu a dodávateľ softvéru na riadenie spoločnosti a technická pomoc správcovi) za predpokladu, že správca poskytne zhromaždené osobné údaje vybranému dodávateľovi, ktorý koná v jeho mene, iba v prípade a v nevyhnutnom rozsahu dosiahnuť daný účel spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

b) V ostatných prípadoch správca poskytuje zhromaždené osobné údaje poskytovateľom služieb, ktorí mu dodávajú IT riešenia, ktoré umožňujú správcovi podnikať, vrátane webovej stránky a služieb poskytovaných prostredníctvom nej (najmä poskytovateľovi počítačového softvéru na prevádzkovanie webovej stránky) , poskytovateľ e -mailu a poskytovateľ hostingu) softvér na správu spoločnosti a technická pomoc správcovi) s tým, že správca poskytne zhromaždené osobné údaje vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

III.   ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV A ICH OBDOBIE SKLADOVANIA

 1. Poskytovanie osobných údajov osobami, ktoré používajú webovú stránku, je dobrovoľné, ale neposkytnutie osobných údajov uvedených vo formulári dotazu a formulári služby, ktoré je nevyhnutné na zodpovedanie požiadaviek na cenové ponuky a ktoré je nevyhnutné na uzatvorenie a implementáciu zmlúv o poskytovaní služieb údržby, má za následok neschopnosť reagovať na ponuky a neschopnosť uzatvárať a plniť zmluvy o poskytovaní služieb údržby.
 2. V prípade spracúvania osobných údajov s cieľom reagovať na žiadosti o cenové ponuky a uzatvárať a plniť zmluvy o poskytovaní služieb údržby je základom spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky potreba správcu na žiadosť používateľ, ktorého sa údaje týkajú, vhodné opatrenia pred uzavretím dohôd s príjemcom a plnením zmlúv o poskytovaní služieb údržby (článok 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

V prípade spracúvania údajov na priamy marketing vlastných produktov alebo služieb Správcu je základom spracúvania osobných údajov naplnenie zákonom odôvodnených účelov realizovaných Správcom – v súlade s platnými právnymi predpismi spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb možno považovať za správcu oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V prípade spracúvania údajov na účely marketingu je základom spracúvania osobných údajov predchádzajúci súhlas používateľa webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. A všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

V prípade spracúvania údajov na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami je základom spracúvania osobných údajov predchádzajúci súhlas používateľa webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. A všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 1. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webových stránok sú správcom uchovávané po dobu:

a) V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom reagovania na žiadosti o návrhy a za účelom uzatvorenia a plnenia zmlúv o poskytovaní služieb údržby – na dobu potrebnú na splnenie, ukončenie alebo iné ukončenie platnosti zmlúv uzatvorených v reakcii na žiadosti o návrhov a čakajúcich na vykonanie, ukončenie alebo inak ukončenie platnosti zmlúv o poskytovaní služieb údržby. Po uplynutí tejto doby môžu byť údaje uchovávané po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov podľa týchto dohôd, ktoré môže správca vzniesť voči osobe, ktorej údaje sa spracúvajú a ktorú môže takáto osoba vzniesť voči Správca.

b) V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb Správcu – po dobu oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, najdlhšie po dobu premlčania nárokov voči dotknutej osobe, z dôvodu podnikateľskej činnosti vykonávanej správcom (premlčacia doba pre nároky je stanovená v občianskom zákonníku, podľa ktorého je základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním tri roky a pre kúpnu zmluvu na dva roky ) s tým, že Správca nemôže spracúvať osobné údaje na priamy marketing v prípade účinnej námietky v tejto súvislosti dotknutej osoby.

c) V prípade osobných údajov spracúvaných na marketingové účely a na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami – kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

IV.   PRÁVO NA PRÍSTUP K OBSAHU ÚDAJOV A ICH ZLEPŠENIE A INÉ PRÁVA OSOB, KTORÉ SÚ ÚDAJE SPRACOVANÉ

 1. Užívatelia webových stránok majú právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom (k informáciám o spracúvaných údajoch a získať kópiu), opravu (opravu údajov), vymazanie („právo byť zabudnutý“) alebo spracovanie obmedzenia (zastaviť operácie s údajmi alebo údaje nevymazať – podľa predloženej žiadosti) a majú právo namietať proti spracovaniu a majú právo preniesť svoje údaje inému správcovi údajov v rozsahu uvedenom v čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Podrobné podmienky výkonu týchto práv sú uvedené v čl. 15-21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

 1. Používatelia webových stránok, ktorých údaje sú správcom spracúvané na základe ich súhlasu na marketingové účely a na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami (podľa článku 6 ods. 1 písm. A všeobecného nariadenia o ochrane údajov), majú právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo urobené na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 1. Používatelia webových stránok, ktorých údaje sú spracovávané správcom, môžu kedykoľvek podať námietku – z dôvodov súvisiacich s ich osobitnou situáciou – proti spracovaniu ich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 lit. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem správcu) všeobecného predpisu o ochrane údajov. V takom prípade správca už nemôže ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu platných právoplatných dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na určenie, prešetrenie alebo obhajovanie nárokov.

 

 1. Používatelia webových stránok, ktorých údaje sú správcom spracovávané na účely priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb správcu, môžu kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na tieto marketingové účely, a to v rozsahu, v akom je spracúvanie súvisiace s takýmto marketingovým priamym.

 

 1. Za účelom uplatnenia práv uvedených vo vyššie uvedených bodoch sa môžete obrátiť na správcu prostredníctvom písomného zaslania príslušnej správy alebo e-mailu na adresu správcu uvedenú na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

V. PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU

 1. Používatelia webových stránok, ktorých údaje sú spracovávané Správcom, majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a spôsobom uvedeným v ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v ustanoveniach poľského práva, v najmä zákon o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

VI. COOKIES A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

 1. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odoslané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku (napr. Na pevný disk počítača, prenosného počítača alebo na pamäťovú kartu smartfónu – podľa toho, čo zariadenie, ktoré návštevník používa internet). Podrobné informácie o súboroch cookie a histórii ich vytvárania nájdete okrem iného tu: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

 1. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, ak používatelia používajú webové stránky na nasledujúce účely:

a) identifikovať ľudí, ktorí sú prihlásení na webovú stránku, a ukázať, že sú prihlásení;

b) zapamätať si údaje z vyplnených Formulárov dopytových ponúk a servisných formulárov alebo prihlasovacie údaje na webovú stránku;

c) prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym preferenciám ľudí, ktorí ju používajú (napr. farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizáciu používania webovej stránky;

d) vedenie anonymných štatistík o tom, ako používať webovú stránku;

 

 1. Každý má možnosť definovať podmienky používania súborov cookie pomocou nastavení vlastného prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. Dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie – v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie webových stránok.

 

 1. Nastavenia prehliadača v oblasti súborov cookie sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním súborov cookie našou webovou stránkou – v súlade so zákonom môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Ak takýto súhlas neexistuje, mali by byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené nastavenia prehliadača v oblasti súborov cookie.

 

 1. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich vlastnom odstránení v najpopulárnejších webových prehliadačoch sú k dispozícii v sekcii pomoci webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari
 • Microsoft Edge

 

 1. Správca taktiež spracováva údaje súvisiace s používaním webovej stránky (IP adresa, doména) na vytváranie štatistík užitočných pri správe webovej stránky. Tieto údaje sú súhrnné a neobsahujú funkcie, ktoré identifikujú návštevníkov webových stránok, a správca ich neposkytuje tretím stranám.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca navrhuje, aby ste si po prechode na iné webové stránky prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Správca si vyhradzuje, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetovú službu vedenú na adrese www.etisoft.com.pl.

 

 1. Správca používa technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov pred nebezpečenstvom a chránenými kategóriami údajov, najmä chráni údaje pred neoprávneným prístupom, neoprávneným odstránením, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a pred zmenou, stratou, poškodenie alebo zničenie.

 

 1. Správca poskytuje nasledujúce technické opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu a úprave osobných údajov odosielaných elektronicky:

a) Zabezpečenie súboru údajov pred neoprávneným prístupom.

b) Prístup k Účtu až po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

c) certifikát

Back to top