Bezpečné nasadenie mobilných robotov AGV a AMR so spoločnosťou Etisoft

13 Apr 2021

Mobilné roboty, bežne označované ako AGV alebo AMR, predstavujú základný prvok vybavenia v továrňach a skladoch Industry 4.0. Argumentov na ich použitie je veľa. Tými sú okrem iného zabezpečenie bezpečnosti práce, efektívnosti a spoľahlivosti systému, rýchla návratnosť investície a alternatíva k zmenšujúcemu sa trhu práce. Investície do mobilných vozidiel, ako všetko nové na trhu, sprevádzajú mnohé otázky a pochybnosti. Chceme minimalizovať riziko, no bojíme sa aj zmien.

V tomto texte sa zameriame predovšetkým na bezpečnosť, v širšom zmysle slova, investícií, ako sú AGV/AMR . Špecialisti z Etisoft Smart Solutions, výrobcu a integrátora riešenia, sa ujmú úlohy odborníkov odpovedajúcich na najčastejšie otázky spojené s transportnými robotmi.

Bezpečnostné systémy AGV

Bezpečnostné systémy mobilných robotov sú nepochybne jedným z najvýznamnejších aspektov, ktoré by sa mali riešiť vo fáze návrhu robota, ako aj počas jeho nasadenia.

Počas fázy projektovania je potrebné predvídať mnohé možné situácie a scenáre, ktoré by mohli viesť k nebezpečnej situácii. Po dôkladnej analýze rizík podporenej požiadavkami takých noriem, ako je napr. ISO 3691-4, je možné zaviesť potrebné opravy a modernizácie, ktoré budú tvoriť bezpečnostný systém bez toho, aby sa zabúdalo na jeho vhodnú integráciu s riadiacim systémom. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak medzi týmito dvoma systémami existuje úzka synergia. Výsledkom je produkt, ktorý je inteligentný a zároveň bezpečný. LIDARy sa už stali štandardnou výbavou AGV robotov. Aby však bolo autonómne nákladné vozidlo bezpečné pre ostatné vozidlá a ľudí a aby spolupracovalo s existujúcou infraštruktúrou, musí sa venovať osobitná pozornosť mnohým parametrom robota, napr.

  • Povrch – v prípade šmykľavého povrchu v prevádzke v porovnaní so štandardným betónovým povrchom môže byť potrebné rozšírenie monitorovaných zón detekcie prekážok.
  • Rýchlosť – zmena maximálnej rýchlosti robota s nákladom môže byť potrebná z dôvodu neobvyklého rozloženia prepravovaného tovaru.
bezpieczeństwo roboty mobilne, pojazdy AGV, pojazd AGV, wózki AGV, wózek samojezdny, roboty mobilne AGV

Týmto spôsobom sa dá predísť nielen riziku spojenému so zranením, ale aj škodám na prepravovaných produktoch.
Napriek zaisteniu špičkovej kvality a účinnosti bezpečnostných systémov je nevyhnutné ich prispôsobenie správnej a bezpečnej prevádzke. ( Dominik Ługowski, inžinier bezpečnostných a riadiacich systémov, Etisoft Smart Solutions ).

Bezpečnosť vďaka simulácii logistických procesov

Fáza návrhu a koncepcie je mimoriadne dôležitá pre nasadenie intralogistického systému založeného okrem iného na robotoch AGV/AMR. Jeho výsledkom je parametrická simulácia procesu. Ide o virtuálnu reprezentáciu reálneho procesu, ktorý môže podliehať premenlivým výrobným podmienkam, počas ktorých možno sledovať správanie jednotlivých komponentov. V závislosti od procesu by sa pri vytváraní simulácie mali určiť nasledovné veci: čas výrobného cyklu, umiestnenie logistických bodov, označenie komunikačných trás a veľkosť flotily mobilných robotov. Okrem toho sú mobilné roboty opísané aj s použitím súboru parametrov, ako je rýchlosť pohybu, čas nakladania/vykladania, čas nabíjania batérie a iné, ktoré vyplývajú napríklad z bezpečnostných požiadaviek mobilných robotov.

Využitie intralogistického procesného simulátora umožňuje realizovať mnohé scenáre a varianty predpokladaného procesu bez nutnosti vykonávať nákladné práce u zákazníka. Tento postoj zároveň umožňuje skôr identifikovať potenciálne problémy a pripraviť vhodné protiopatrenia, ktoré zároveň urýchlia práce spojené so samotnou integráciou a nasadením. ( Magdalena Adamczak, špecialistka na simuláciu a optimalizáciu, ESS )

Bezpečné riadenie a optimalizácia dopravy, to je bezpečnosť procesov

Celá flotila robotov a súvisiaca infraštruktúra sú riadené hlavným systémom IntraFleet . Systém IntraFleet okrem iného zabezpečuje riadenie procesu nabíjania batérie AGV, optimálne delegovanie a usporiadanie úloh/misií, zber a spracovanie informácií z logistických bodov a monitoruje prevádzku každého vozidla, čím zabezpečuje kontinuitu dodávok a logistických procesov. IntraFleet zároveň spolupracuje so systémami ERP a MES a zabezpečuje automatickú výmenu dát so systémami zákazníka v reálnom čase.

Vďaka tomu a mnohým ďalším funkciám nadradený systém neustále dohliada, monitoruje a riadi činnosť všetkých komponentov automatického dopravného systému, čo zaručuje bezpečnosť procesu.

Fyzikálna simulácia – už v štádiu návrhu

V procese navrhovania mobilných robotov a kolaboratívnych zariadení je dobrou praxou používať simulácie. Aplikácia technológie dynamickej simulácie umožňuje overiť koncepciu prevádzky produktu bez potreby výroby prototypov a testov, ktoré poskytnú údaje o prevádzke zariadenia. Toto riešenie šetrí neoceniteľný čas aj veľké množstvo zdrojov, čo je priamo spojené s úsporou nákladov. Simulácie sú cenným príspevkom k overeniu predpokladov týkajúcich sa kinematiky a dynamiky robota a k overeniu predpokladaných zaťažení robota. Počas simulácií sa okrem iného testujú kolízie, nárazy, strata rovnováhy, pošmyknutia robotov, zariadení a predmetov v ich bezprostrednej blízkosti, kde sa testujú špecifické informácie o sile,

Cykly návrhu, simulácie a korekcie sa môžu opakovať tak často, ako je potrebné, aby sa dosiahli uspokojivé výsledky a návrh, ktorý spĺňa zamýšľané požiadavky.

Simulácie umožňujú reprezentovať komplexnú oblasť fyziky, ktorou je mechanika. Ďalším mimoriadne cenným aspektom je budovanie a testovanie riadiacich algoritmov zariadenia počas simulačného prototypovania, čo je obzvlášť užitočné pri vývoji riadenia robotov. Vďaka tomu môžu byť práce súvisiace okrem iného s navigáciou robota, riadením pohonov, signálmi senzorov, bezpečnostným systémom realizované už v štádiu návrhu, a to nielen po dokončení konštrukcie prototypu. (Olaf Dudek, manažér výskumu a vývoja)

Spoľahlivosť prevádzky vďaka komponentom od renomovaných dodávateľov a bezpečnosť dopravy

Produkty v mobilnej robotike a kolaboratívnych zariadeniach musia byť z dôvodu ich priemyselného využitia vybavené komponentmi, ktoré sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou, aby mohli pokračovať v prevádzke s požadovanou presnosťou roky a vykonávať procesy zákazníkov. Existuje mnoho technických riešení a komponentov, ktoré sa dajú zhruba zaradiť do amatérskych, priemyselných, vojenských a iných oblastí. Komponenty vykonávajúce rovnaké funkcie v závislosti od skupiny sú viac-menej nespoľahlivé, čo tiež často súvisí s ich cenou a dodacím termínom. Systémy Etisoft Smart Solutions sú pripravené profesionálnym spôsobom s využitím komponentov renomovaných značiek, ktoré poskytujú riadiace systémy, snímače, výkonovú elektroniku a najmä komponenty zabezpečovacích systémov.

Práve vďaka použitiu komponentov hornej police môžu naše produkty spoľahlivo plniť úlohu bezpečnej prepravy , a to prostredníctvom takých bezpečnostných funkcií, ako je detekcia prítomnosti pracovníkov, prekážok, ovládanie pohonných a brzdových systémov, polohy, zaťaženie a stav nabitia batérií.

Všetky funkcie určovania polohy, navigácie, detekcie a orientácie sú navyše vykonávané komponentmi renomovaných značiek, vďaka čomu precíznosť a spoľahlivosť spĺňajú nielen požiadavky noriem a požiadaviek, ale aj očakávania zákazníkov. (Olaf Dudek, manažér výskumu a vývoja)

wózek AGV, wózki AGV, wózek samojezdny, pojazdy AGC, roboty mobilne AGV, bezpieczeństwo roboty mobilne

Normy zaručujú bezpečnosť používania mobilných robotov

Mobilné roboty a pridružené zariadenia vyrábané a dodávané spoločnosťou Etisoft Smart Solutions sú stroje, preto musia spĺňať základné požiadavky Smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, ktorá sa vo všeobecnosti zaoberá výrobou a finálnou podobou produktu. Existuje mnoho typov a druhov strojov, pričom zariadenia ako roboty sú prísne špecializované riešenia, ktoré podliehajú normám s podrobnými požiadavkami. Takýmito normami sú okrem iného normy súvisiace s bezpečnosťou strojových zariadení v širšom zmysle slova pre konštrukčné princípy, znižovanie rizík, predchádzanie kolíziám s ľuďmi, elektrické systémy a riadiace systémy. Najvýznamnejšou normou medzi požiadavkami na autonómne vozidlá je norma PN-EN 3691-4, ktorá vstúpila do platnosti minulý rok a nahradila starú normu PN-EN 1525 z roku 1999. Táto norma sa výrazne líši v požiadavkách, už len kvôli odlišnému vnímaniu technologického pokroku spred viac ako 20 rokov. Vyššie uvedená bezpečnostná norma a smernica EMC sú pre naše produkty plne dodržané, čo umožňuje nasadiť u našich zákazníkov plne bezpečné a funkčné systémy.(Olaf Dudek, manažér výskumu a vývoja).

Bezpečnosť investície

Postavenie, uznanie a spoľahlivosť Etisoftu, spoločnosti úspešne pôsobiacej na medzinárodných trhoch, stoja za riešeniami, ktoré ponúka Etisoft Smart Solutions. Etisoft, ktorý existuje už takmer 30 rokov, je technologicky vyspelou spoločnosťou na trhu výrobcov a dodávateľov funkčných komponentov pre mnohé odvetvia. Silnou stránkou značky je stabilná pozícia a dôsledná práca na rozvoji spoločnosti, ktorá komplexne podporuje automatizáciu výroby. Preto padlo rozhodnutie rozšíriť portfólio a podporiť zákazníkov so záujmom o automatizáciu svojich procesov okrem iného prostredníctvom mobilných robotov AGV/AMR.

Neváhajte nás kontaktovať:

Inquiry

Podobné články

Back to top